KVKK Politikası

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ VE KAPSAM

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI bünyesinde yer alan tüm işletmelerimizin her birinde, kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu bilinçle, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Şirketlerimiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenmesine, kaydedilmesine, aktarılmasına, paylaşılmasına ve saklanmasına büyük önem vermekteyiz. WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI kişisel verilerin korunmasına verdiği önem doğrultusunda, WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI KVK Politikası ile WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI tarafından yürütülen faaliyetlerin “KVK Kanunu” ‘da yer alan düzenlemelere uyumuna ilişkin temel prensipler belirlenmektedir. WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI KVK Politikası düzenlemelerinin uygulanması ile WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI ’nın benimsediği veri güvenliği ilkeleri sürdürülebilir kılınmış olacaktır. WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI KVK Politikası, WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI tarafından, herhangi bir veri sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olan ve otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere ve WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI çalışanlarına yöneliktir.

2. HEDEF

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI KVK Politikası ile, WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI bünyesinde kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konusunda farkındalığın oluşması hedefi doğrultusunda gerekli sistemleri oluşturmak ve mevzuata uyumu temin etmek için gereken düzenin kurulması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI KVK Politikası, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat ile ortaya konulan düzenlemelerin uygulanması bakımından yol gösterme amacı taşımaktadır.

3. TANIMLAR

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI KVK Politikası’nda kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza. Anonim Hale Getirme : Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ: 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ. Çalışan(lar) WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI çalışan(lar)ı. Müşteri(ler) WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI hizmetlerinden faydalanan (lar).

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik: 20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Sağlık Verisi: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar

Kişisel Verilerin Korunması Birimi: WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Şirket bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

KVK Kanunu: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kanun.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu. KVK Uyum

Programı: WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI tarafından yürürlüğe konulmuş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile uyumluluğun sağlanmasına ilişkin program.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI : WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI bünyesine dahil tüm şirketler.

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI İş Ortakları: WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI ticari faaliyetlerini yürütürken çeşitli amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası: Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik gereğince, WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI tarafından kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yapılmış olan “WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”. WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI Tedarikçileri Sözleşme temelli olarak WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI a hizmet sunan taraflar.

WEB BATI BİLİŞİM WEB TASARIM AJANSI Veri Sahibi Başvuru Formu : Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi.

Veri Sorumluları Sicili : KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği:10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ.

close

Hey merhaba 👋
Tanıştığımıza memnun oldum.

Her ay, gelen kutunuza harika içerikler almak için kaydolun.

İstenmeyen posta göndermiyoruz! Daha fazla bilgi için [link]gizlilik politikamızı[/link] okuyun.